Өнер саласындағы әдебиеттер және кезеңдік басылымдар бөлімі/Отдел литературы по искусству и зал периодических изданий